Hoe werkt het lidmaatschap?

De vereniging kent leden, ereleden en donateurs. U kunt lid of donateur worden door onderaan deze pagina het formulier in te vullen. Na ontvangst van de inschrijving wordt aan het nieuwe lid of donateur een bevestiging toegezonden.

De contributie en de minimale donatie wordt elk jaar door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Belangstellende die in de loop van het verenigingsjaar als lid worden ingeschreven betalen 1/12e deel voor elke nog resterende maand van het verenigingsjaar. De reguliere contributie dient uiterlijk op 1 april van het lopende verenigingsjaar in het bezit van de penningmeester te zijn. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Aan het lidmaatschap van de leden is tevens het stemrecht gekoppeld in de Algemene vergadering. Voor particuliere (natuurlijke personen) is dat één stem per lid, voor rechtspersonen (zoals scholen en overheidsinstellingen en bedrijven) zijn dat twee stemmen per lid. En tenslotte voor verenigingen (zoals amateurtuindersverenigingen) zijn dat drie stemmen per lid.

Een lid kan zijn lidmaatschap opzeggen door dit voor 1 november van enig jaar kenbaar te maken. Het lidmaatschap eindigt dan per 1 januari daaraanvolgende.

Waarom lid worden?

De voordelen van het lidmaatschap:
1) Digitale nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van alle activiteiten.
2) 100% korting op deelname aan de workshop.
3) Bij aankoop van Lathyrus zaden via onze vereniging korting van 10%.
4) Geen verzendkosten op aankoop van Lathyrus zaden via onze vereniging.

De contributie bedraagt:
Privé (natuurlijke) personen € 12,00
Rechtspersonen (bijv. Scholen en Instellingen) € 24,00
Verenigingen (bijv. Amateurtuindersverenigingen) € 36,00

Donateur worden kan ook

U steunt de vereniging financieel. Donatie is minimaal € 5,00 Een eenmalige gift is ook mogelijk, neemt u dan even contact met ons op.

Mocht u nog vragen hebben over het lid c.q. donateur worden dan kunt u ons uiteraard mailen.

Enthousiast?

Vul dan snel dit formulier in:

    Adres: